Menu

Ons onderwijs

DSCF5984 hires

Leerstofjaarklassensysteem

We werken op onze school volgens het leerstofjaarklassensysteem. Hierbij vormt de leerstof het uitgangspunt voor de plaatsing in de groep. Kinderen, die de leerstof voor een bepaald vakgebied niet met de groep meedoen, krijgen de mogelijkheid om op eigen niveau te werken.  

DSCF6311 hires

Adaptief onderwijs

De organisatie van ons onderwijs richten we in naar adaptief onderwijs: onderwijs passend bij de ontwikkeling van het kind. Hierdoor wordt er in iedere groep bij rekenen, taal, lezen, begrijpend lezen en spelling gewerkt met drie subgroepen die zijn ingedeeld op niveau. We werken met een basisgroep, een ondersteuningsgroep en een plusgroep. De gebruikte methoden bieden naast basisstof ook verbredings- en verdiepingsmateriaal. Voor leerlingen die extra begeleiding of uitdaging nodig hebben, passen we ons onderwijsaanbod aan.

Erkende Kanjerschool

De organisatie van ons onderwijs richten we in naar adaptief onderwijs: onderwijs passend bij de ontwikkeling van het kind. Hierdoor wordt er in iedere groep bij rekenen, taal, lezen, begrijpend lezen en spelling gewerkt met drie subgroepen die zijn ingedeeld op niveau. We werken met een basisgroep, een ondersteuningsgroep en een plusgroep. De gebruikte methoden bieden naast basisstof ook verbredings- en verdiepingsmateriaal. Voor leerlingen die extra begeleiding of uitdaging nodig hebben, passen we ons onderwijsaanbod aan.

Wat is het doel van de Kanjertraining?
 • De leerkracht wordt gerespecteerd
 • Pestproblemen lossen zich op
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Kanjertraining in de groepen

Herkenbaar in alle groepen zijn de 4 gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan en de poster met de vijf Kanjerregels:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar 
 • Niemand speelt de baas 
 • Niemand lacht uit 
 • Niemand blijft zielig

Folder kanjertraining

Sociaal Veiligheids Plan

DSCF6384 hires 2

Onderwijs van nu!

Je staat er tijdens het schoolkeuzeproces voor je kind niet zo bij stil, maar onderwijs is veranderd. Geen krijtborden meer, saaie zwart-wit boekjes en klassikaal lesgeven is allang niet meer de standaard. Zo heeft de ICT-revolutie die ook het onderwijs ongekende mogelijkheden geboden en daar maakt De Gong gebruik van. Digitale onderwijsmethoden bieden de kinderen veel variatie in leren aan waarbij we kinderen in de breedte ook veel meer aanbieden dan vroeger.

De school maakt tijdens de lessen in alle groepen gebruik van digiborden. Daarnaast werken de kinderen uit alle groepen regelmatig met tablets. Voor iedere groep zijn educatieve programma’s beschikbaar, als aanvulling op de verschillende vakken, zoals bij taal en rekenen. De leerlingen kunnen overal en met ieder device met internetverbinding in hun documenten en presentaties werken. We stimuleren de leerlingen ook hun werk thuis te openen en hun ouders op de hoogte te brengen van waar ze op school aan werken. Zo hopen we de ouderbetrokkenheid bij het leerproces van de leerlingen te verhogen.

DSCF6311 hires

Zelfstandig werken

Het zelfstandig werken begint al in de kleutergroepen. Goede keuzes maken, kunnen plannen, zicht hebben op je leervragen & leerstijl en je zelf verantwoordelijk voelen voor je leerproces zijn belangrijke competenties. Wij werken hieraan door onder andere te werken met planborden en een opbouw van dag- naar weektaken.

Vakken

De Gong is een school waarbij alles in het teken staat van het bieden van goed en inspirerend onderwijs. Daarbij hebben we de complete ontwikkeling van het kind voor ogen. De basisbehoeften, competentie, relatie en autonomie staan centraal binnen ons onderwijs. Op de ochtenden plannen we zoveel mogelijk de vakken als taal, rekenen en lezen. Op de middagen wereldoriëntatie (tijdens IPC), de creatieve vakken (tijdens de talentenmiddag) en Engels. Wij gebruiken actuele methodes, die veelal leidend zijn voor het onderwijsaanbod

IPC

Voor wereldoriënterende vakken werken we met de methode IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. Bij IPC werken de leerlingen binnen een thema aan verschillende leerdoelen, zodat de verschillende vakken, zoals natuur, aardrijkskunde en geschiedenis een logisch verband hebben met elkaar. Door het gebruik van IPC merken wij dat kinderen meer betrokken zijn bij het leren en dat hun '21st century skills' worden vergroot

'Great learning, great teaching, great fun!'

Creatieve vorming

Taal, lezen, rekenen en spelling zijn belangrijke vakken. Daarnaast is de creatieve vorming van kinderen een belangrijk speerpunt van onze school. Ook hierbij streven we kwaliteit na. De creatieve vakken worden zo veel mogelijk geïntegreerd binnen de thema's van IPC aangeboden.  Ontdekken, samenwerken, leren en presenteren kenmerken deze organisatievorm. We sluiten een thema af met een presentatie. Een aantal keer per jaar worden hiervoor de ouders van de school uitgenodigd.

Thematisch werken

In groep 1 en 2 werken we met de kinderen ongeveer 6 weken rond een thema dat past bij hun belevingswereld. Kleuters leren spelenderwijs in een uitdagende en rijk ingerichte leeromgeving. Door spel en activiteiten ontwikkelen zij hun taalbegrip, zijn ze bezig met voorbereidend rekenen, ontwikkelen zij hun motoriek en hun creativiteit. De belevingswereld wordt steeds groter en daarmee ook de aandacht voor de ander. 

DSCF5984 hires v2

Dag- en weektaken

De dag- en weektaken dragen er ook toe bij dat de leerkracht op verschillende niveaus les kan geven, doordat groepen kinderen tijdens het zelfstandig werken extra instructie kunnen krijgen. Bijvoorbeeld bij rekenen of taal. Na de basisinstructie gaan kinderen die dat kunnen zelfstandig aan het werk. De leerkracht nodigt vervolgens verschillende niveaugroepen aan de instructietafel uit voor verlengde instructie.

DSCF6297 hires

Coöperatief leren

Op onze school is coöperatief leren in alle groepen doorgevoerd. Coöperatief leren is eigenlijk samenwerkend leren. Wij doen dit door dagelijks één coöperatieve werkvorm toe te passen in de lessen, waarvan één keer per week een groepsbouwer. Dit is te zien aan de kaartjes ‘Coöperatieve structuren’ die in iedere klas aanwezig zijn.

Coöperatieve structuren

Wij werken met coöperatieve structuren om:

 • het leerplezier te vergroten;
 • het leerrendement te vergroten;
 • kinderen van en met elkaar te laten leren;
 • de samenwerking te verbeteren;
 • variatie aan te brengen in onze lessen en zo meer betrokkenheid van de kinderen te creëren. 

Ook draagt structureel Coöperatief Leren bij aan de positieve sfeer in de klas, het sluit aan bij de verschillende leerstijlen van kinderen en het helpt kinderen hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.