Waar staan we voor?

Motto

Onze visie op goed onderwijs in een moderne samenleving hebben wij vertaald in ons motto 'Ruimte voor talent!'. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talent. Dat betekent dat het onderwijs op onze school goed, veelzijdig en inspirerend is, om zo tegemoet te komen aan verschillen. Die verschillen tussen leerlingen en teamleden vinden wij waardevol! Wanneer veiligheid, vertrouwen en respect de basis zijn, kun je daar juist veel van leren.

 

Naast het overbrengen van kennis willen wij de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd, helpen en uitdagen zich te ontwikkelen tot zelfstandige jonge mensen die goed kunnen samenwerken. Wij willen hen met respect voor medemens en zijn omgeving voorbereiden op een goed functioneren in de toekomstige maatschappij.

We leren de kinderen zich een kritische houding eigen te maken en na te denken over wat ze vinden. Hierbij is de christelijke identiteit voor onze school een leidraad.

Kernwaarden

“In een veilige omgeving vanuit vertrouwen samenwerken aan goed en inspirerend onderwijs!”

 In deze zin liggen onze waarden besloten. Na een fusie is het extra belangrijk veel aandacht te hebben voor schoolcultuur en het pedagogisch klimaat. Door middel van de Kanjertraining werken we actief aan een veilig en vertrouwd schoolklimaat voor kinderen, teamleden én ouders!

 Daarnaast is samenwerken een belangrijk uitgangspunt van onze school. Wij vinden dit een belangrijke competentie, die we de kinderen graag willen meegeven voor hun verdere loopbaan. Met coöperatieve structuren proberen we tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen, willen we ervoor zorgen dat alle kinderen actief betrokken zijn bij het leerproces en oefenen in samenwerken. Coöperatieve structuren dragen bij aan inspirerend onderwijs.

 Inspirerend onderwijs zorgt voor een grote betrokkenheid van kinderen. Daardoor gaan zij zich als vanzelf ontwikkelen, omdat zij nieuwsgierig zijn. De inzet van tablets in ons onderwijs is een middel om kinderen vaardigheden te laten ontwikkelen, die zij nodig hebben in hun toekomstige banen. Het draagt bij aan kwalitatief beter onderwijs en sluit goed aan bij de hedendaagse belevingswereld van kinderen. Voor de beleidsplanperiode 2019-2023 hebben wij de volgende vijf uitgangspunten geformuleerd:

 

Samen werken aan één school!

In de verbinding met elkaar als leerlingen, ouders en team werken we vanuit de gezamenlijke visie aan PCBO De Gong. We willen dat iedereen zich thuis voelt bij de nieuwe Gong. Daarom is dit na de fusie één van onze speerpunten.

Een veilig en vertrouwd schoolklimaat voor iedereen!

Leerlingen, leerkrachten en ouders ervaren en werken zichtbaar samen aan een veilig pedagogisch klimaat waarbij op een adequate manier wordt omgegaan met pestgedrag. We willen hierbij een veilig en vertrouwd schoolklimaat bereiken voor een ieder die bij de school hoort. De principes van de Kanjertraining vormen hiervoor de basis. Er zijn duidelijke afspraken omschreven in het gedragsprotocol van de school.

Inspirerend onderwijs!

Ruimte voor talent betekent inspirerend onderwijs. De school heeft de ambitie om door te groeien naar Integraal Kind Centrum. Dat betekent dat wij inzetten op effectief gebruik van het vernieuwde gebouw van PCBO De Gong. Talenten van kinderen, leerkrachten en ouders worden op optimale wijze benut t.b.v. de kwaliteit van het onderwijs. De relatie tussen ICT en onderwijs is een belangrijke ontwikkeling waar wij pro-actief mee omgaan. Kinderen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. PCBO De Gong maakt optimaal gebruik van deze verschillen door te werken met o.a. coöperatieve werkvormen.

Trots op onze school

Met aandacht voor de identiteit werken we aan en borgen we een goede basiskwaliteit van ons onderwijs. Als team, leerlingen en ouders zijn we trots op PCBO De Gong. We willen de ontwikkelingen van de afgelopen jaren verdiepen en borgen. Trots op onze school, dat houden we vast!

Kwaliteit van onderwijs is vanzelfsprekend

Kinderen ontwikkelen zich op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. Wij laten kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennismaken, zodat zij zich op deze vijf leergebieden breed ontwikkelen. We streven ernaar dat de resultaten van de tussen- en eindopbrengsten op of boven het landelijk gemiddelde uitkomen. De inzet van professionele onderwijsgevenden en actuele methoden en methodieken zijn daarbij een randvoorwaarde. Kwaliteit van onderwijs is vanzelfsprekend, maar gaat niet vanzelf!

Meer lezen over onze missie en bijbehorende doelen?

Meer over uitgangspunten en onze doelen voor de komende jaren kunt u lezen in ons schoolplan 2019-2023 via de onderstaande link.

Schoolplan 2019-2023