Ouders

Uw kind brengt een groot deel van de dag op school door, waardoor de opvoeding van uw kind deels door de school wordt overgenomen. Het is daarom in het belang van de kinderen dat we als teamleden en ouders goed samenwerken, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij willen u zo veel mogelijk betrekken bij de school en hopen dat ouders met belangstelling de ontwikkeling van hun kind volgen. Wij staan altijd open voor uw vragen en opmerkingen. 

Verwachtingen

Deze website en de schoolgids geven een beeld van wat u van de school mag verwachten. Andersom is het ook goed om helder te hebben wat de school van u verwacht als u uw kind inschrijft bij De Gong. Wij verwachten van u als ouder; 

  • dat u onze visie en identiteit onderschrijft en ondersteunt.
  • dat u op onze informatieavonden komt.
  • een bijdrage aan ouderhulp op enig moment in het schooljaar.
  • dat u positief over onze school praat.
  • dat u de schoolafspraken onderschrijft en ondersteunt.
  • dat u vanuit vertrouwen met de leerkracht communiceert.
  • samenwerking in het opvoeden van de kinderen.

De Kanjertraining vormt de basis van onze omgangsvormen. Deze gelden voor iedereen die bij de school betrokken is. 

 

Oudercontact

Onze school wil laagdrempelig zijn voor ouders en investeert in goede oudercontacten. Daarom zijn ouders in de onderbouw welkom bij het naar binnen brengen van hun kinderen. Bij de maandvieringen, presentatiemiddagen, inloopmiddagen worden de ouders van de betreffende groepen uitgenodigd.

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de medezeggenschap in de school. Het doel daarvan is de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking tot onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures. Er kan ook door de schoolleiding advies worden gevraagd ten aanzien van een bepaald onderwerp. U kunt contact opnemen met de mr via mrgong@pcboapeldoorn.nl.

WMS

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 6 tot 8 kinderen. Vanaf groep 6 worden er twee kinderen per groep gekozen. Een jaar lang mogen deze kinderen hun klas vertegenwoordigen. Eén keer in de twee maanden komt de raad bijeen onder leiding van een leerkracht. De leerlingenraad geeft advies aan de directeur ten aanzien van verschillende zaken die in de school spelen. Onderwerpen die aan bod komen: het kiezen van boeken tijdens de Kinderboekenweek, een nieuwe methode, regels in de school en ons rapport. 

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en is ondergebracht in een stichting. De ouderraad helpt en ondersteunt de school bij de voorbereiding van de verschillende activiteiten op en buiten school, zoals feesten en sportactiviteiten. De ouderraad organiseert ook de avondvierdaagse en kan als spreekbuis fungeren richting het team en/of directie voor zaken die op dat moment sterk leven. De ouderraad komt maandelijks bij elkaar voor overleg. U kunt contact opnemen met de ouderraad via orgong@pcboapeldoorn.nl.

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige bijdrage van elke ouder. Uit het budget worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Te denken valt o.a. aan: sinterklaascadeautjes, kerkelijke vieringen zoals Kerst en Pasen en extra lesmateriaal. De bijdrage voor het Schoolfonds voor het cursusjaar 2020-2021 is vastgesteld op  € 27,50  per kind. Mocht de vrijwillige ouderbijdrage voor u een financieel probleem opleveren, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld via www.leergeld.nl.

Ouderhulp

Ouders zijn op vele manieren actief in de school, zowel onder als na schooltijd. U kunt zich gedurende het schooljaar inschrijven voor verschillende activiteiten. Te denken valt aan begeleiding bij sporttoernooien en speldagen, het rijden bij uitstapjes, schoonmaken van de klas etc. Zonder ouderhulp zouden veel zaken geen doorgang kunnen vinden. Daarnaast kan het zijn dat u specialist bent in één van de schoolvakken. Op basis van vrijwilligerswerk stellen wij gastlessen zeer op prijs.

 

Gescheiden ouders

Regelmatig heeft school te maken met ouders die gescheiden zijn. Het invullen van het gezamenlijk gezag verloopt meestal zonder problemen en beide ouders zorgen in overleg voor goed contact met de leerkracht van hun kind. Soms leven er echter vragen ten aanzien van het gezamenlijk gezag in contact met school. We willen hier bij inschrijving graag duidelijke afspraken over maken in het belang van het kind. 

Een basisprincipe in de wet is dat de verzorgende ouder de andere ouder informeert. Beide ouders kunnen een parro-account aanmaken en zo de informatievoorziening van school ontvangen. Wij voeren de gesprekken over de ontwikkeling van het kind gezamenlijk en geven één rapport aan het kind.