Onderwijs

Kinderen ontwikkelen zich op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. Wij laten kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennismaken, zodat zij zich op deze vijf leergebieden breed ontwikkelen. We streven ernaar dat de resultaten van de tussen- en eindopbrengsten op of boven het landelijk gemiddelde uitkomen. De inzet van professionele onderwijsgevenden en actuele methoden en methodieken zijn daarbij een randvoorwaarde. Kwaliteit van onderwijs is vanzelfsprekend, maar gaat niet vanzelf!

 

Leerstofjaarklassensysteem

We werken op onze school volgens het leerstofjaarklassensysteem. Hierbij vormt de leerstof het uitgangspunt voor de plaatsing in de groep. Kinderen, die de leerstof voor een bepaald vakgebied niet met de groep meedoen, krijgen de mogelijkheid om op eigen niveau te werken.  

 

Adaptief onderwijs

De organisatie van ons onderwijs richten we in naar adaptief onderwijs: onderwijs passend bij de ontwikkeling van het kind. Hierdoor wordt er in iedere groep bij rekenen, taal, lezen, begrijpend lezen en spelling gewerkt met drie subgroepen die zijn ingedeeld op niveau. We werken met een basisgroep, een ondersteuningsgroep en een plusgroep. De gebruikte methoden bieden naast basisstof ook verbredings- en verdiepingsmateriaal. Voor leerlingen die extra begeleiding of uitdaging nodig hebben, passen we ons onderwijsaanbod aan.

Vakken

PCBO De Gong is een school waarbij alles in het teken staat van het bieden van goed en inspirerend onderwijs. Daarbij hebben we de complete ontwikkeling van het kind voor ogen. De basisbehoeften, competentie, relatie en autonomie staan centraal binnen ons onderwijs. Op de ochtenden plannen we zoveel mogelijk de vakken als taal, rekenen en lezen. Op de middagen wereldoriëntatie (tijdens IPC), de creatieve vakken (tijdens de talentenmiddag) en Engels. Wij gebruiken actuele methodes, die veelal leidend zijn voor het onderwijsaanbod.

 

IPC

Voor deze wereld oriënterende vakken werken we met de methode IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. Bij IPC werken de leerlingen binnen een thema aan verschillende leerdoelen, zodat de verschillende vakken, zoals natuur, aardrijkskunde en geschiedenis een logisch verband hebben met elkaar. Door het gebruik van IPC merken wij dat de betrokkenheid van kinderen bij het leren vergroot. 

Een curriculum dat elke school, leerkracht en kind kan helpen waardevoller te leren en leerlingen '21st century skills' bijbrengt.

'Great learning, great teaching, great fun!'

 

21e eeuwse vaardigheden

Thematisch werken

In groep 1 en 2 werken we met de kinderen ongeveer 6 weken rond een thema dat past bij hun belevingswereld. Kleuters leren spelenderwijs in een uitdagende en rijk ingerichte leeromgeving. Door spel en activiteiten ontwikkelen zij hun taalbegrip, zijn ze bezig met voorbereidend rekenen, ontwikkelen zij hun motoriek en hun creativiteit. De belevingswereld wordt steeds groter en daarmee ook de aandacht voor de ander.  

 

ICT

De school maakt tijdens de lessen in alle groepen gebruik van digiborden. Daarnaast werken de kinderen uit alle groepen regelmatig met tablets. 

Tablets

De leerlingen werken op tablets. Deze zijn niet aangesloten op het interne netwerk. Voor iedere groep zijn educatieve programma’s beschikbaar, als aanvulling op de verschillende vakken, zoals bij taal en rekenen.  

De leerlingen kunnen overal en met ieder device met internetverbinding in hun documenten en presentaties werken. We stimuleren de leerlingen ook hun werk thuis te openen en hun ouders op de hoogte te brengen van waar ze op school aan werken. Zo hopen we de ouderbetrokkenheid bij het leerproces van de leerlingen te verhogen.

Zelfstandig werken

Het zelfstandig werken begint al in de kleutergroepen. Goede keuzes maken, kunnen plannen, zicht hebben op je leervragen & leerstijl en je zelf verantwoordelijk voelen voor je leerproces zijn belangrijke competenties. Wij werken hieraan door onder andere te werken met planborden en een opbouw van dag- naar weektaken.

 

Dag- en weektaken

De dag- en weektaken dragen er ook toe bij dat de leerkracht op verschillende niveaus les kan geven, doordat groepen kinderen tijdens het zelfstandig werken extra instructie kunnen krijgen. Bijvoorbeeld bij rekenen of taal. Na de basisinstructie gaan kinderen die dat kunnen zelfstandig aan het werk. De leerkracht nodigt vervolgens verschillende niveaugroepen aan de instructietafel uit voor verlengde instructie.

 

Kids College Apeldoorn

Kids College Apeldoorn (KCA) is de weekendschool voor nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar. Bij KCA kunnen zij op zondagmiddag kennismaken met de boeiende wereld van professionals op het gebied van onder andere techniek, cultuur, wetenschap en ondernemen. De kinderen maken kennis met interessante mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan het werk. Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen en motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding. Voor meer informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl. Aanmelden kan via de school of de website.